Jaarverslag 2016-2017

IJSVERENIGING LEKKERKERK
VERSLAG SEIZOEN 2016 – 2017
Op vrijdag 25 november 2016 hield de vereniging haar algemene ledenvergadering in het
clubhuis aan de Weidelaan 55 te Lekkerkerk.
Dit jaar bestaat de IJsvereniging 75 jaar.
Het is gebeurd dit jaar, we hebben geschaatst op de baan, eindelijk weer na drie jaar is
het gelukt.
Zondag 22 januari is de IJsbaan na veel vijven en zessen open gegaan voor alle leden vanaf
10.30 uur, eerst was de bedoeling alleen voor de jeugdleden, maar daarna gelukkig
besloten voor alle leden. Wat een drukte en wat een topdag.
26 januari is de baan open geweest en 27 januari ook tot ongeveer 14.00 uur, daarna ging
het niet meer en is er besloten de baan te sluiten. Helaas daarna geen voldoende
vorstperiode meer gehad en was de pret over.
Zonder verdere vorst van betekenis konden wij eind februari de ijsbaan weer leeg laten
lopen.
De ijsbar is op een aantal dagen open geweest, tijdens een aantal zomeractiviteiten.
Gedurende de zomer werd er door onze vrijwilligers ook weer volop gewerkt aan allerlei
dingen. Op woensdagmorgen is daarvoor de wekelijkse klus-ochtend, onder andere het
grasmaaien is onderdeel van de woensdagmorgen activiteiten. Ook zijn er een aantal
schilderwerkzaamheden aan het pand uitgevoerd.
Het bestuur vergaderde 7 keer. Regelmatig wordt overlegd met SVN; deze samenwerking
verloopt goed.
Al met al is het een prima jaar geweest en gelukkig hebben we drie dagen ijsplezier gehad,
hopelijk worden het volgend jaar nog meer dagen.
Peter Ranke, secretaris IJsvereniging Lekkerkerk.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de IJSVERENIGING “LEKKERKERK” nodigt de leden uit tot het bijwonen van
de ALGEMENE LEDENVERGADERING, welke gehouden wordt op VRIJDAG 24 november 2017
in het clubgebouw Weidelaan 55, 2941 RJ Lekkerkerk. Aanvang 20.00 uur.
AGENDA
1. Opening door de voorzitter;
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 25 november 2016;
3. Jaarverslag van het seizoen 2016 – 2017;
4. Ingekomen stukken;
5. Financieel verslag, begroting en verslag kascommissie;
6. Verkiezing kascommissie;
7. Vaststellen contributie voor 2017 – 2018;
8. Pauze, tijdens de pauze is er een presentatie door Roel Botter over de
Krimpenerwaard;
9. Verkiezing bestuursleden en commissarissen;
Van het bestuur zijn de heren A. Alblas, en M. de Jong periodiek aftredend en
herkiesbaar.
Van de commissarissen zijn de heren M.C. van Buren, M. Van Donk, L. De Jong, A. Kok
en A. Ritskes periodiek aftredend en herkiesbaar. De heer W. Van der Willigen heeft
zich kandidaat gesteld als commissaris.
9. Rondvraag;
10. Sluiting.

 

Hierna houden wij de gratis verloting en is er gelegenheid mee te doen aan het
gebruikelijke biljartspel.
Namens het bestuur,
P.A. Ranke, secretaris IJsvereniging Lekkerkerk.
Voor