ALV 2022 Uitnodiging

Het bestuur van de IJSVERENIGING “LEKKERKERK” nodigt de leden uit tot het bijwonen van
de ALGEMENE LEDENVERGADERING, welke gehouden wordt op VRIJDAG 1 april 2022 in het
clubgebouw Weidelaan 55, 2941 RJ Lekkerkerk. Aanvang 20.00 uur.
AGENDA

 1. Opening door de voorzitter;
 2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 29 november 2019;
 3. Jaarverslag van het seizoen 2019 – 2021;
 4. Ingekomen stukken;
 5. Financieel verslag, begroting en verslag kascommissie;
 6. Verkiezing kascommissie;
 7. Vaststellen contributie voor 2021 – 2022;
 8. Pauze; Presentatie Eric Jan Kooijman;
  9.Verkiezing bestuursleden en commissarissen;
  Van het bestuur zijn aftredend en herkiesbaar: Marinus de Jong, Peter Ranke, Peter
  van den Berg, Arie Alblas en Wilko van der Willigen.
  Van de commissarissen zijn aftredend en herkiesbaar: Nijs van Bennekum, Cees den
  Besten, Chiel van Buren, Marcel van Donk, Cees Gelderblom, Leo de Jong, Arie Kok,
  Piet Mak, Andre Ritskes, Cor van IJzeren.
 9. Rondvraag;
 10. Sluiting;
  Hierna houden wij de gratis verloting en is er gelegenheid mee te doen aan het
  gebruikelijke biljartspel.
  Namens het bestuur,
  P.A. Ranke, secretaris IJsvereniging Lekkerkerk